התקינה הישראלית – היא תקינה המפורסמת על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ותקינה שפורסמה בעבר על ידי לשכת רואי חשבון ואומצה על ידי המוסד לתקינה בעת הקמתו והיא כוללת את תקני החשבונאות, ההבהרות וגילוי הדעת. כיום חלה התקינה הישראלית על חברות פרטיות.

התקינה הבינלאומית – היא תקינה המפורסמת על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) וכוללת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים(IFRS),תקני החשבונאות הבינלאומיים(IAS), פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ופרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).

בהתאם לתקן חשבונאות מספר 29 "אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS)"ולסעיף 3(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע – 2010, ישויות שכפופות לחוק ניירות ערךומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה (למעט חברות דואליות) נדרשות להגיש דוחות כספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (החל משנת 2008).

להלן הבדלים עיקריים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית בנושאים מרכזיים:

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה רשימה הכוללת את ההבדלים בין תקני חשבונאות מקובלים בישראל לבין תקינת ה- I.F.R.S. 

לעניין הפירוט המלא של ההבדלים האמורים , ראה פרסום של לשכת רואי חשבון בקישור הבא:

https://www.iasb.org.il/uploads/n/1527064531.7097.pdf

הבדלים עיקריים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית

התקינה הישראלית – היא תקינה המפורסמת על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ותקינה שפורסמה בעבר על ידי לשכת רואי חשבון ואומצה על ידי המוסד לתקינה בעת הקמתו והיא כוללת את תקני החשבונאות, ההבהרות וגילוי הדעת. כיום חלה התקינה הישראלית על חברות פרטיות.

התקינה הבינלאומית – היא תקינה המפורסמת על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) וכוללת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים(IFRS),תקני החשבונאות הבינלאומיים(IAS), פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ופרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).

בהתאם לתקן חשבונאות מספר 29 "אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS)"ולסעיף 3(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע – 2010, ישויות שכפופות לחוק ניירות ערךומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה (למעט חברות דואליות) נדרשות להגיש דוחות כספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (החל משנת 2008).

להלן הבדלים עיקריים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית בנושאים מרכזיים:

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה רשימה הכוללת את ההבדלים בין תקני חשבונאות מקובלים בישראל לבין תקינת ה- I.F.R.S. 

לעניין הפירוט המלא של ההבדלים האמורים , ראה פרסום של לשכת רואי חשבון בקישור הבא:

https://www.iasb.org.il/uploads/n/1527064531.7097.pdf