ביום 15 בנובמבר 2020 ,פורסמו בקובץ התקנות [1] תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן: "התקנות").

בניגוד להצעה המקורית, הטבת כפל הפחת תינתן לכלל הנישומים ולא רק לפעילות ייצור.

על פי התקנות, נישום שרכש ציוד בתקופה הקובעת ששימש במישרין בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל, רשאי לבקש בגינו פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היה זכאי לפי כל דין (ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לא יעלה על מחירו המקורי).

"ציוד"- לרבות מכונות ורכב עבודה שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה:

  1. יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת שהיא התקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני 2021;
  2. הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד 30 ביוני 2021 ,לפי המאוחר מביניהם; ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מביניהם;
  3. הוא מופעל בישראל;

מפעל תעשייתי"- כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון.

ההטבה תינתן רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל בכל התקופה שתחילתה במועד בו החל לשמש בייצור וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע כפל הפחת לפחות, והנישום הציג אישור מאת מייצג, על התקיימות התנאים המזכים בכפל הפחת.

אם בחר הנישום בניכוי כפל הפחת לפי התקנות, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו הוא רשאי לתבוע כאמור.

התקנות קובעות סייגים לתחולת ההטבות על מנת למנוע את ניצולן לרעה. לפיכך, בין היתר, נקבע שמכירה לקרוב של ציוד שנדרשה בגינו הטבת הפחת בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, ייחשב המחיר המקורי של הנכס בידי הקרוב כאפס.

כמו כן, התקנות לא יחולו על רכישה מקרוב, רכישה ללא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 לפקודה, רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה, או על נישום שקיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה לגבי ציוד המשמש לצורך פעילות זו.

[1] קובץ התקנות 8895 מיום 15 בנובמבר 2020

כפל פחת לציוד שנרכש בתקופה החל מ 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני 2021

ביום 15 בנובמבר 2020 ,פורסמו בקובץ התקנות [1] תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן: "התקנות").

בניגוד להצעה המקורית, הטבת כפל הפחת תינתן לכלל הנישומים ולא רק לפעילות ייצור.

על פי התקנות, נישום שרכש ציוד בתקופה הקובעת ששימש במישרין בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל, רשאי לבקש בגינו פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היה זכאי לפי כל דין (ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לא יעלה על מחירו המקורי).

"ציוד"- לרבות מכונות ורכב עבודה שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה:

  1. יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת שהיא התקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני 2021;
  2. הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד 30 ביוני 2021 ,לפי המאוחר מביניהם; ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מביניהם;
  3. הוא מופעל בישראל;

מפעל תעשייתי"- כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון.

ההטבה תינתן רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל בכל התקופה שתחילתה במועד בו החל לשמש בייצור וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע כפל הפחת לפחות, והנישום הציג אישור מאת מייצג, על התקיימות התנאים המזכים בכפל הפחת.

אם בחר הנישום בניכוי כפל הפחת לפי התקנות, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו הוא רשאי לתבוע כאמור.

התקנות קובעות סייגים לתחולת ההטבות על מנת למנוע את ניצולן לרעה. לפיכך, בין היתר, נקבע שמכירה לקרוב של ציוד שנדרשה בגינו הטבת הפחת בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, ייחשב המחיר המקורי של הנכס בידי הקרוב כאפס.

כמו כן, התקנות לא יחולו על רכישה מקרוב, רכישה ללא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 לפקודה, רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה, או על נישום שקיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה לגבי ציוד המשמש לצורך פעילות זו.

[1] קובץ התקנות 8895 מיום 15 בנובמבר 2020