1. רקע

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית כרתו ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה.

בסעיף 7 לאמנה זו נקבע כי "הכנסה מנכסי מקרקעין, לרבות תמלוגים ותשלומים אחרים בעד ניצולם של אוצרת טבע ורווחים ממכירתם או חילופם של נכסים אלה, או של ניצול הזכות המשמשת מקור לתמלוגים או לתשלומים אחרים אלה, או מפעולה אחרת בנכסים או בזכות אלו, רשאית המדינה המתקשרת שבה נמצאים אותה נכסים או אוצרת טבע להטיל עליה מס"

על פי סעיף זה נקבע כי, זכות המיסוי הראשונה בעניין הכנסה מנכסי נדל"ן שנמצאים בארצות הברית, היא של ארצות הברית.

 1. שיטת המיסוי בארצות הברית לגבי לא-אזרח, לא-תושב:

2.1. מי כפוף למיסוי בארצות הברית:

 • כל אדם שהוא תושב ארצות הברית לצורכי מס או אזרח אמריקאי או מחזיק בתעודת "גרין קארד", כפוף למיסוי בארצות הברית. על כן, חובה עליו להגיש דוח מס אמריקאי (Form 1040) והוא נדרש לשלם מס בארצות הברית על כלל הכנסותיו בין שהופקו בארה"ב ובין שהופקו במקום אחר.
 • תושב חוץ שהוא לא-אזרח ולא-תושב ארה"ב (NRA – Nonresident Alien) ימוסה רק על הכנסה שהופקה בארה"ב.

2.2 מיסוי יחיד שהינו לא-אזרח ולא-תושב (NRA) על הכנסה שהופקה בארה"ב:

2.2.1 NRAממוסה על הכנסות שהופקו בארה"ב בלבד.

2.2.2 NRA שמפיק הכנסות שמקורן בארה"ב, חייב להגיש דוח מס שנתי מקוצר (NR1040).

2.2.3 חבות המס על NRA חלה גם ברמה הפדרלית וגם ברמה המדינתית.

2.2.4 השקעות בנכסים אמריקאים מסוימים כגון: ניירות ערך, נדל"ן ועוד חייבים בארה"ב במס עזבון  ומס מתנות.

 1. מיסוי יחיד בישראל על הכנסה שהופקה בארה"ב בגין השקעה בנכס נדל"ן, קבלת דמי שכירות, ורווח ממכירת הנכס:

לאחר הסדרת תשלום המס בארה"ב, יש להסדיר את תשלומי המס גם בישראל.

3.1 הכנסה מדמי שכירות:

כאשר ההכנסה היא הכנסה מדמי שכירות בגין הנדל"ן המושכר, יחיד יכול לבחור בין שני מסלולי מס בישראל:

3.1.1 מסלול ראשון- מסלול מיסוי רגיל:

במסלול זה: יחוייב בישראל מס שולי על הכנסה פירותית מדמי שכירות לפי ס' 2(6) לפקודת מס הכנסה. במסלול זה ידווח על מלא ההכנסות מדמי שכירות ויותרו בניכוי ההוצאות בגין ההכנסה מדמי שכירות לרבות ניכוי פחת בגין הנדל"ן. יצויין – כי ניכוי פחת בגין הנדל"ן, כמו גם ניכוי שאר הוצאות, יתבצע לפי הוראות פקודת מס הכנסה הישראלית ולא לפי חוקי המס האמריקאים.

על פי אמנת המס בין ישראל לארה"ב, מי שבחר במסלול זה יהיה זכאי גם לזיכוי בגין המס הפדראלי וגם בגין המס המדינתי. בהתאם לדין הפנימי הישראלי, מחילים את "שיטת הסלים" על פיה זיכוי המס ששולם בארה"ב יינתן רק בגין המס ששולם בארה"ב בגין דמי השכירות (סל דמי השכירות), ולא בגין הכנסות אחרות בארה"ב, ככל ששולם מס כאמור.

3.1.2 מסלול שני – מסלול מיסוי מופחת (מס מחזור):

במסלול זה, שיעור המס הינו קבוע ועומד על 15% ממלוא ההכנסות מדמי שכירות ובניכוי פחת בגין הנדל"ן שהושכר. במסלול זה- לא יותרו ניכוי הוצאות אחרות שאינם פחת. בנוסף, במסלול זה לא ניתן לקזז תשלומי מס ששולמו בארה"ב, כנגד המס המתחייב בישראל בגין דמי השכירות.

3.2 רווח ממכירת נכס הנדל"ן:

3.2.1 המס בארה"ב:

המס בארצות הברית על השקעות ארוכות טווח של יחיד, הינו כ – 20% ובנוסף למס זה, יחול מס מדינתי בהתאם לשיעור המס שמטילה כל מדינה בארה"ב.

3.2.2 המס בישראל:

במכירת נכס הנדל"ן בארה"ב, ככל שמכירת הנכס הינה הכנסה הונית, המס יחול על רווח ההון על פי חלק ה' לפקודת מס הכנסה. שיעור המס שיחול הינו של 25% על רווח ההון, כאשר ממס זה ניתן לזכות כזיכוי מס פדראלי ומס מדינתי ששולם בארה"ב.

 1. LLC- Limited Liability Company

4.1 מה זה LLC

תאגיד מסוג LLC (Limited Liability Company) הינו ישות משפטית נפרדת, בדומה לחברה בע"מ. תפעול וניהול ה – LLC הינו נוח וזול ביחס לחברה רגילה. ה – LLC  לא כפופה לחוקי החברות בארה"ב ואין חובה להקים מוסדות בחברה כגון דירקטוריון. בנוסף, ניתן לחלק ב LLC דיבידנד באופן שאינו יחסי להחזקת החברים בחברה.

4.2 מיסוי LLC בארה"ב

רשות המיסים של הממשל הפדרלי בארה"ב (IRS – Internal Revenue Service) קבעה כי ברירת המחדל למיסוי LLC במיוחד ככל והמחזיק הינו מחזיק אחד, היא מיסוי כתאגיד שקוף. דהיינו, ייחוס רווחי והפסדי ה LLC לבעלי המניות של התאגיד ומיסוי הרווחים אצל החברים המחזיקים בתאגיד בהתאם לשיעורי המס החלים על היחידים החברים בתאגיד.

על אף ברירת המחדל האמורה, ניתן לבחור בלוח זמנים מסוים ממועד התאגדות התאגיד, כי ימסו את ה-LLCכחברה רגילה, דהיינו, מיסוי דו שלבי.במסלול זה יחול בשלב ראשון – מס חברות ובשלב שני – מס על חלוקת הרווחים. אפשרות הבחירה בסטטוס המיסוי של התאגיד נקראת גם CHECK THE BOX.

 1. מסלולים עיקריים לאחזקת נדל"ן בארה"ב:

5.1 יחיד המחזיק בנדל"ן באמצעות LLC:

5.1.1 המיסוי בארה"ב:

יחיד יכול להחזיק נכסי נדל"ן בארה"ב הן במישרין כאשר הוא רשום כבעלים של הנדל"ן והן בעקיפין באמצעות LLC. כאמור ברירת המחדל של LLC הינה מיסוי כחברה שקופה. על כן, מבחינת דיני המס בארה"ב אין הבדל מהותי באחזקת היחיד בנדל"ן בהחזקה ישירה או באמצעות LLC.

5.1.2 המיסוי בישראל:

 • בישראל – חברת ה- LLC נחשבת בהתאם לפרשנות של רשות המיסים כחברה רגילה בישראל וזאת בהתאם לעמדת רשות המיסים שפורסמה בחוזר מס הכנסה 3/2002 בעניין ה – LLC.
 • רשות המיסים פרסמה בשנת 2004 את חוזר רשות המיסים 5/2004[1] בעניין השקעה בארה"ב באמצעות חברת LLC אמריקאית. בנסיבות מסויימות, מאפשרת רשות המיסים בישראל להשקיף את ה- LLC בישראל לעניין חישוב המס וזיכוי המס, באופן שמיסים ששולמו בארה"ב, ניתן יהיה להזדכות עליהם בישראל באופן שלא יהיה מיסוי כפול על אותה הכנסה.

5.2 יתרונות וחסרונות באחזקת נדל"ן באמצעות LLC:

5.2.1 יתרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC שקופה הממוסה כיחיד:

 • קיימות מדינות בארה"ב שבהן אין מיסוי על יחידים (כגון: פלורידה, אלסקה, טקסס ועוד).
 • הטיפול מול רשויות המס אינו מורכב באופן יחסי – יש להגיש רק דוח אישי של היחיד בסוף השנה.
 • אחריות המשקיע מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד, יתר הונו ונכסיו אינם חשופים.

5.2.2 חסרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC שקופה הממוסה כיחיד:

 • חשיפה למס עיזבון ולמס מתנות.
 • אין גמישות בסיווג ההכנסות.

5.3 אחזקה ב LLC יחד עם שותפים נוספים:

להקמת LLCהמחזיקה בנדל"ן בארה"ב כאשר החברים ב- LLC הינם מספר שותפים,קיימים יתרונות וחסרונות אשר יש לתת עליהם את הדעת:

5.3.1 יתרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC בשותפות עם אחרים:

 • אחריות המשקיעים מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד, ויתרת הונם ונכסיהם אינם חשופים, בנוסף האחריות על הנכס מחולקת בין השותפים ולא מוטלת על יחיד בודד.
 • קיימת גמישות יחסית בסיווג ההכנסות.
 • החשיפה למס עיזבון אינה ברורה, ייתכן שבאמצעות תכנון מוקדם לא תיווצר חשיפה למס העיזבון.

5.3.2 חסרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC בשותפות עם אחרים:

 • טיפול מורכב יחסית מול רשויות המס:

במהלך השנה – יש לבצע דיווח שוטף על הכנסות והוצאות וניכוי מס במקור.

בסוף השנה – יש להכין גם דוח משותף ל- LLC וגם דוחות אישיים של כל חבר בשותפות.

 • ה IRSהאמריקאי מחייב ביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור בחלוקת כספים לשותפים זרים.

5.4 חברה ישראלית המחזיקה בנדל"ן בארה"ב באמצעות LLC:

חברה ישראלית נחשבת בארה"ב כחברה זרה. חברה זרה ממוסה רק על הכנסה שהופקה בארה"ב. בנוסף, היא חייבת בהגשת דוח מס שנתי שאינו חייב להיות מבוקר. בארה"ב קיימת האפשרות להשקיף חברה לרבות חברה זרה (CHECK THE BOX), באופן שהמיסוי יתבצע ברמת בעלי המניות של החברה ולא ברמת החברה.

5.4.1 יתרונות

 • קיימת הגנה מפני מס עיזבון.
 • אחריות מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד.
 • לאחר רפורמת המס של ממשל טראמפ – שיעור מס חברות פדראלי של 21%[2].
 • אפשרות זיכוי בישראל של המיסים ששולמו בארה"ב, הן המס הפדראלי והן המס המדינתי.

5.4.2 חסרונות

 • מס על דיבידנד בארה"ב בגין חלוקת הרווחים – לאחר תשלום מס החברות.
 • מס על דיבידנד בארה"ב גם כאשר הרווחים אינם מחולקים בפועל (דיבידנד רעיוני".
 • עלות גבוהה של הגשת הדוחות לרשויות.

5.5 אחזקת נדל"ן באמצעות נאמנות אמריקאית:

לפי חוקי ארה"ב נאמנות העומדת בקריטריונים מסויימים  נחשבת כגוף "חצי שקוף": מצד אחד הנאמנות אינה ממוסה על רווחים שחולקו לנהנים, אלא הנהנים חייבים במס ברמה האישית. מצד שני, על הרווחים שלא חולקו, הנאמנות תמוסה בשיעורי מס גבוהים.

5.5.1 יתרונות:

 • הגנה בנסיבות מסויימות ממס עיזבון וממס מתנה.

5.5.2 חסרונות:

 • עלות כוללת גבוהה יחסית.
 • דיווח ישראלי מסורבל.

[1]https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-5-2004/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz5-2004.pdf

[2]נכון לשנת 2020

מיסוי נדלן בארה"ב לתושבי ישראל שאינם אמריקאים

 1. רקע

ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית כרתו ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה.

בסעיף 7 לאמנה זו נקבע כי "הכנסה מנכסי מקרקעין, לרבות תמלוגים ותשלומים אחרים בעד ניצולם של אוצרת טבע ורווחים ממכירתם או חילופם של נכסים אלה, או של ניצול הזכות המשמשת מקור לתמלוגים או לתשלומים אחרים אלה, או מפעולה אחרת בנכסים או בזכות אלו, רשאית המדינה המתקשרת שבה נמצאים אותה נכסים או אוצרת טבע להטיל עליה מס"

על פי סעיף זה נקבע כי, זכות המיסוי הראשונה בעניין הכנסה מנכסי נדל"ן שנמצאים בארצות הברית, היא של ארצות הברית.

 1. שיטת המיסוי בארצות הברית לגבי לא-אזרח, לא-תושב:

2.1. מי כפוף למיסוי בארצות הברית:

 • כל אדם שהוא תושב ארצות הברית לצורכי מס או אזרח אמריקאי או מחזיק בתעודת "גרין קארד", כפוף למיסוי בארצות הברית. על כן, חובה עליו להגיש דוח מס אמריקאי (Form 1040) והוא נדרש לשלם מס בארצות הברית על כלל הכנסותיו בין שהופקו בארה"ב ובין שהופקו במקום אחר.
 • תושב חוץ שהוא לא-אזרח ולא-תושב ארה"ב (NRA – Nonresident Alien) ימוסה רק על הכנסה שהופקה בארה"ב.

2.2 מיסוי יחיד שהינו לא-אזרח ולא-תושב (NRA) על הכנסה שהופקה בארה"ב:

2.2.1 NRAממוסה על הכנסות שהופקו בארה"ב בלבד.

2.2.2 NRA שמפיק הכנסות שמקורן בארה"ב, חייב להגיש דוח מס שנתי מקוצר (NR1040).

2.2.3 חבות המס על NRA חלה גם ברמה הפדרלית וגם ברמה המדינתית.

2.2.4 השקעות בנכסים אמריקאים מסוימים כגון: ניירות ערך, נדל"ן ועוד חייבים בארה"ב במס עזבון  ומס מתנות.

 1. מיסוי יחיד בישראל על הכנסה שהופקה בארה"ב בגין השקעה בנכס נדל"ן, קבלת דמי שכירות, ורווח ממכירת הנכס:

לאחר הסדרת תשלום המס בארה"ב, יש להסדיר את תשלומי המס גם בישראל.

3.1 הכנסה מדמי שכירות:

כאשר ההכנסה היא הכנסה מדמי שכירות בגין הנדל"ן המושכר, יחיד יכול לבחור בין שני מסלולי מס בישראל:

3.1.1 מסלול ראשון- מסלול מיסוי רגיל:

במסלול זה: יחוייב בישראל מס שולי על הכנסה פירותית מדמי שכירות לפי ס' 2(6) לפקודת מס הכנסה. במסלול זה ידווח על מלא ההכנסות מדמי שכירות ויותרו בניכוי ההוצאות בגין ההכנסה מדמי שכירות לרבות ניכוי פחת בגין הנדל"ן. יצויין – כי ניכוי פחת בגין הנדל"ן, כמו גם ניכוי שאר הוצאות, יתבצע לפי הוראות פקודת מס הכנסה הישראלית ולא לפי חוקי המס האמריקאים.

על פי אמנת המס בין ישראל לארה"ב, מי שבחר במסלול זה יהיה זכאי גם לזיכוי בגין המס הפדראלי וגם בגין המס המדינתי. בהתאם לדין הפנימי הישראלי, מחילים את "שיטת הסלים" על פיה זיכוי המס ששולם בארה"ב יינתן רק בגין המס ששולם בארה"ב בגין דמי השכירות (סל דמי השכירות), ולא בגין הכנסות אחרות בארה"ב, ככל ששולם מס כאמור.

3.1.2 מסלול שני – מסלול מיסוי מופחת (מס מחזור):

במסלול זה, שיעור המס הינו קבוע ועומד על 15% ממלוא ההכנסות מדמי שכירות ובניכוי פחת בגין הנדל"ן שהושכר. במסלול זה- לא יותרו ניכוי הוצאות אחרות שאינם פחת. בנוסף, במסלול זה לא ניתן לקזז תשלומי מס ששולמו בארה"ב, כנגד המס המתחייב בישראל בגין דמי השכירות.

3.2 רווח ממכירת נכס הנדל"ן:

3.2.1 המס בארה"ב:

המס בארצות הברית על השקעות ארוכות טווח של יחיד, הינו כ – 20% ובנוסף למס זה, יחול מס מדינתי בהתאם לשיעור המס שמטילה כל מדינה בארה"ב.

3.2.2 המס בישראל:

במכירת נכס הנדל"ן בארה"ב, ככל שמכירת הנכס הינה הכנסה הונית, המס יחול על רווח ההון על פי חלק ה' לפקודת מס הכנסה. שיעור המס שיחול הינו של 25% על רווח ההון, כאשר ממס זה ניתן לזכות כזיכוי מס פדראלי ומס מדינתי ששולם בארה"ב.

 1. LLC- Limited Liability Company

4.1 מה זה LLC

תאגיד מסוג LLC (Limited Liability Company) הינו ישות משפטית נפרדת, בדומה לחברה בע"מ. תפעול וניהול ה – LLC הינו נוח וזול ביחס לחברה רגילה. ה – LLC  לא כפופה לחוקי החברות בארה"ב ואין חובה להקים מוסדות בחברה כגון דירקטוריון. בנוסף, ניתן לחלק ב LLC דיבידנד באופן שאינו יחסי להחזקת החברים בחברה.

4.2 מיסוי LLC בארה"ב

רשות המיסים של הממשל הפדרלי בארה"ב (IRS – Internal Revenue Service) קבעה כי ברירת המחדל למיסוי LLC במיוחד ככל והמחזיק הינו מחזיק אחד, היא מיסוי כתאגיד שקוף. דהיינו, ייחוס רווחי והפסדי ה LLC לבעלי המניות של התאגיד ומיסוי הרווחים אצל החברים המחזיקים בתאגיד בהתאם לשיעורי המס החלים על היחידים החברים בתאגיד.

על אף ברירת המחדל האמורה, ניתן לבחור בלוח זמנים מסוים ממועד התאגדות התאגיד, כי ימסו את ה-LLCכחברה רגילה, דהיינו, מיסוי דו שלבי.במסלול זה יחול בשלב ראשון – מס חברות ובשלב שני – מס על חלוקת הרווחים. אפשרות הבחירה בסטטוס המיסוי של התאגיד נקראת גם CHECK THE BOX.

 1. מסלולים עיקריים לאחזקת נדל"ן בארה"ב:

5.1 יחיד המחזיק בנדל"ן באמצעות LLC:

5.1.1 המיסוי בארה"ב:

יחיד יכול להחזיק נכסי נדל"ן בארה"ב הן במישרין כאשר הוא רשום כבעלים של הנדל"ן והן בעקיפין באמצעות LLC. כאמור ברירת המחדל של LLC הינה מיסוי כחברה שקופה. על כן, מבחינת דיני המס בארה"ב אין הבדל מהותי באחזקת היחיד בנדל"ן בהחזקה ישירה או באמצעות LLC.

5.1.2 המיסוי בישראל:

 • בישראל – חברת ה- LLC נחשבת בהתאם לפרשנות של רשות המיסים כחברה רגילה בישראל וזאת בהתאם לעמדת רשות המיסים שפורסמה בחוזר מס הכנסה 3/2002 בעניין ה – LLC.
 • רשות המיסים פרסמה בשנת 2004 את חוזר רשות המיסים 5/2004[1] בעניין השקעה בארה"ב באמצעות חברת LLC אמריקאית. בנסיבות מסויימות, מאפשרת רשות המיסים בישראל להשקיף את ה- LLC בישראל לעניין חישוב המס וזיכוי המס, באופן שמיסים ששולמו בארה"ב, ניתן יהיה להזדכות עליהם בישראל באופן שלא יהיה מיסוי כפול על אותה הכנסה.

5.2 יתרונות וחסרונות באחזקת נדל"ן באמצעות LLC:

5.2.1 יתרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC שקופה הממוסה כיחיד:

 • קיימות מדינות בארה"ב שבהן אין מיסוי על יחידים (כגון: פלורידה, אלסקה, טקסס ועוד).
 • הטיפול מול רשויות המס אינו מורכב באופן יחסי – יש להגיש רק דוח אישי של היחיד בסוף השנה.
 • אחריות המשקיע מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד, יתר הונו ונכסיו אינם חשופים.

5.2.2 חסרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC שקופה הממוסה כיחיד:

 • חשיפה למס עיזבון ולמס מתנות.
 • אין גמישות בסיווג ההכנסות.

5.3אחזקה ב LLC יחד עם שותפים נוספים:

להקמת LLCהמחזיקה בנדל"ן בארה"ב כאשר החברים ב- LLC הינם מספר שותפים,קיימים יתרונות וחסרונות אשר יש לתת עליהם את הדעת:

5.3.1 יתרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC בשותפות עם אחרים:

 • אחריות המשקיעים מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד, ויתרת הונם ונכסיהם אינם חשופים, בנוסף האחריות על הנכס מחולקת בין השותפים ולא מוטלת על יחיד בודד.
 • קיימת גמישות יחסית בסיווג ההכנסות.
 • החשיפה למס עיזבון אינה ברורה, ייתכן שבאמצעות תכנון מוקדם לא תיווצר חשיפה למס העיזבון.

5.3.2 חסרונות החזקת נדל"ן באמצעות LLC בשותפות עם אחרים:

 • טיפול מורכב יחסית מול רשויות המס:

במהלך השנה – יש לבצע דיווח שוטף על הכנסות והוצאות וניכוי מס במקור.

בסוף השנה – יש להכין גם דוח משותף ל- LLC וגם דוחות אישיים של כל חבר בשותפות.

 • ה IRSהאמריקאי מחייב ביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור בחלוקת כספים לשותפים זרים.

5.4 חברה ישראלית המחזיקה בנדל"ן בארה"ב באמצעות LLC:

חברה ישראלית נחשבת בארה"ב כחברה זרה. חברה זרה ממוסה רק על הכנסה שהופקה בארה"ב. בנוסף, היא חייבת בהגשת דוח מס שנתי שאינו חייב להיות מבוקר. בארה"ב קיימת האפשרות להשקיף חברה לרבות חברה זרה (CHECK THE BOX), באופן שהמיסוי יתבצע ברמת בעלי המניות של החברה ולא ברמת החברה.

5.4.1 יתרונות

 • קיימת הגנה מפני מס עיזבון.
 • אחריות מוגבלת לסכום ההשקעה בלבד.
 • לאחר רפורמת המס של ממשל טראמפ – שיעור מס חברות פדראלי של 21%[2].
 • אפשרות זיכוי בישראל של המיסים ששולמו בארה"ב, הן המס הפדראלי והן המס המדינתי.

5.4.2 חסרונות

 • מס על דיבידנד בארה"ב בגין חלוקת הרווחים – לאחר תשלום מס החברות.
 • מס על דיבידנד בארה"ב גם כאשר הרווחים אינם מחולקים בפועל (דיבידנד רעיוני".
 • עלות גבוהה של הגשת הדוחות לרשויות.

5.5 אחזקת נדל"ן באמצעות נאמנות אמריקאית:

לפי חוקי ארה"ב נאמנות העומדת בקריטריונים מסויימים  נחשבת כגוף "חצי שקוף": מצד אחד הנאמנות אינה ממוסה על רווחים שחולקו לנהנים, אלא הנהנים חייבים במס ברמה האישית. מצד שני, על הרווחים שלא חולקו, הנאמנות תמוסה בשיעורי מס גבוהים.

5.5.1 יתרונות:

 • הגנה בנסיבות מסויימות ממס עיזבון וממס מתנה.

5.5.2 חסרונות:

 • עלות כוללת גבוהה יחסית.
 • דיווח ישראלי מסורבל.

[1]https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-5-2004/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz5-2004.pdf

[2]נכון לשנת 2020