1. הקדמה: חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("החוק המקורי" או "התכנית"):

בהמשך למענקי הסיוע הזמניים בשל משבר הקורונה שניתנו מכח הוראות שעה והחלטות ממשלה, פורסם ביום 29 ביולי 2020 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, מכוחו נקבעה תכנית כוללת עם מאפיינים דומים למענקים הקודמים, אך לתקופה ארוכה יותר, עד לסוף חודש יוני 2021 .על פי התכנית יינתנו מענקי סיוע דו-חודשים לעוסקים (באמצעות מנגנון החזר הוצאות קבועות), וכן לעצמאים ולבעלי שליטה בחברת מעטים.

ביום 13 בספטמבר 2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 376 שעניינה "תכנית רב-שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה". במסגרת החלטה זו הוחלט על הטלת הגבלות מחמירות על פעילות עסקים, מוסדות חינוך, תחבורה ציבורית, התקהלות ויציאה למרחב הציבורי, החל בערב ראש השנה ועד לסוף חג הסוכות. בהתאם להחלטה זו ומכוח חוק נוסף הותקנו תקנות המעגנות את ההגבלות האמורות.

התיקון לחוק:

בתיקון לחוק אשר פורסם בספר החוקים 2859 מיום 30 בספטמבר 2020 ("התיקון לחוק") בוצעו תיקונים והתאמות לתוכנית שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענק המשולם לעסקים לפי פרק ו' לחוק המקורי בעד החודשים שבהם נפגעו עוסקים בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו כאמור לעיל ("ההגבלות החדשות"). לפיכך, נקבע בתיקון, בין היתר:

 • המענק לתקופה ספטמבר- אוקטובר 2020 יינתן גם בשל פגיעה במחזור החל מ- 25% במקום 40% בחוק במקורי )לגבי עוסקים שמדווחים לפי בסיס מזומן, יש אפשרות לקבלת הקלה בגין החודשים נובמבר- דצמבר 2020). בהודעת שר האוצר מיום 18.11.2020 נקבעה הורדה של רף הפגיעה במחזור המינימלי גם לגבי תקופת החודשים נובמבר ודצמבר 2020.
 • תינתן אפשרות לקבלת מקדמה של 50% ע"ח מענק ספטמבר- אוקטובר על סמך הצהרה.

להלן סקירה של עיקרי התכנית[1] בנוגע למענקים לעסקים, עצמאים ובעלי שליטה, בהתאם לנוסח המעודכן שלה לאחר הפרסום של התיקון לחוק וכן את הבהרת רשות המסים מימים 3 ו- 17 באוגוסט 2020 לגבי רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים.

להלן נפרט:

 1. מענק סיוע דו-חודשי לעסקים באמצעות מנגנון החזר הוצאות קבועות

על פי החוק המקורי, המענק יינתן לעוסק (למעט עוסקים מסוימים כגון: גוף מתוקצב, קופת חולים, קבלן, מוסד פיננסי) אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 18,000ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון ש"ח. נוסף על כך, מותנה המענק בירידת מחזור עסקאות של למעלה מ- 40% בחודשים המקבילים בשנה הקודמת ("תקופת הבסיס") לחודשים שבעדם משולם המענק, בשל ההשפעה הכלכלית של משבר נגיף הקורונה החדש. לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר היום הראשון לתקופת הבסיס, תיבחן זכאותו לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת פעילותו עד סוף חודש פברואר 2020.

סכומי המענק בתקופות רגילות (שאינן בתקופת הזכאות הקובעת):

עוסק שהחל את פעילותו בחודשים ינואר או פברואר 2020 יהיה זכאי למענק בשיעור קבוע בעבור כל תקופת זכאות שבה עמד בתנאים שפורטו בחוק, כאשר עוסק מורשה יהיה זכאי לסכום של 4,000 ש"ח ועוסק פטור יהיה זכאי לסכום של3,000 ש"ח.

סכומי המענק ב"תקופת הזכאות הקובעת":

לגבי עוסק שנפגע כתוצאה מההגבלות החדשות, נקבעה בתיקון לחוק הקלה, לפיה הוא יהיה זכאי למענק סיוע בעד חודשי הזכאות שבהם חלו ההגבלות החדשות, גם אם ההפחתה במחזור עסקאותיו כאמור אינה מגיעה ל־40% ,ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.

מאחר שהירידה במחזור העסקאות של העוסקים כתוצאה מההגבלות צפויה להתבטא אצל רוב העוסקים בירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות של חודשים ספטמבר ואוקטובר בשנת 2020 (תקופה (3) בחוק המקורי), שכוללת את התקופה שבה חלו ההגבלות החדשות, ההקלה בתנאים לקבלת המענק תהיה בעבור חודשים אלה.

ואולם יש עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, והתמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ- 30 ימים (להלן –עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה). אצל עוסקים אלה, הירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2000 (תקופה(4) בחוק המקורי) ועל כן, על עוסקים אלה (בתנאי שאינם זכאים למענק בעד תקופת זכאות (3)),  ההקלה בתנאים לקבלת המענק תינתן בעבור תקופה זו (להלן, לגבי שני סוגי העוסקים הנזכרים לעיל, לפי העניין – תקופת הזכאות הקובעת).

לפי המתווה המקל, כלל סוגי העוסקים (פרט למי שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 לא עלה על 300,000 ש"ח לגביהם ימשיך להינתן מענק בסכום קבוע, אם מחזורם נפגע ביותר מ- 25%), הזכאים למענק בעד תקופת הזכאות הקובעת, בלא תלות במחזור העסקאות שלהם, יהיו זכאים למענק המתבסס על מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות והמחזור שלהם בתקופת הבסיס, באופן אחיד, ובהתאם לירידת המחזורים, כמפורט להלן:

לשר האוצר ניתנה סמכות להאריך את תקופות ההקלות לתקופות נוספות (במקרה שכזה ההקלות שיינתנו יהיו שונות במקצת מההקלות בתקופת הזכאות הקובעת שיתוארו להלן, כלומר בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר). ואכן ביום 17 בנובמבר 2020 פורסמה הודעה לפיה שר האוצר, הקטין את רף הזכאות לסיוע של מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים נובמבר דצמבר 2020 .לתקופה זו תידרש ירידה במחזורים של 25% לפחות לעסקים שמחזורם עד 100 מיליון ש"ח, במקום 40%. כמו כן, תחול הקלה בתנאי הסף למענק גם לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 100 מיליון באופן הבא: עסקים עם מחזור שנתי של 100-200 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידת מחזור של 40% (לעומת 60% ברשת הביטחון המקורית) עסקים עם מחזור שנתי של 200-400 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידה של 60% (לעומת 80% ברשת הביטחון המקורית.

זמנים ופרוצדורות

ניתן יהיה להגיש תביעה החל מה- 15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית (שלגביה מוגשת התביעה), ועד תום 90 ימים מאותו מועד, אך מנהל רשות המסים הוסמך להאריך את התקופה להגשת תביעה, בתנאי שלא תעלה על 30 ימים.

עוד נקבעו זמנים מקסימליים לבדיקת הזכאות ולתשלום המענק מרגע שהוגשו, תשלומי מקדמות ע"ח המענק, הסדרים במקרה של תשלום ביתר או בחסר (לרבות תשלום ריבית והפרשי הצמדה), ואפשרות להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר במקרה של רשלנות בעריכת התביעה שהוגשה.

כמו כן, נקבעה אפשרות להגיש השגה על החלטת המנהל שתידון על ידי עובד שהוסמך לכך ואפשרות לערער על החלטתו בפני ועדת ערר בת שני חברים (עובד מדינה ונציג ציבור).

להוראות ביצוע בנושא מענק החזר הוצאות באתר רשות המיסים

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hor270820/he/hor270820-1.pdf

לדף הגשת הבקשה לקבלת מענק החזר הוצאות קבועות באתר רשות המסים

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3

 1. מענק סיוע דו-חודשי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בסכום השווה ל-70% מפעמיים הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק (לגבי שכיר בעל שליטה – הכנסת עבודה חודשית ממוצעת), אך לא יותר מ-15,000 ש"ח.

למענק בעד תקופת זכאות דו-חודשית אחת או יותר, זכאי עצמאי אשר בשנת המס 2019 מלאו לו 20 שנים ומתקיימים לגביו, בין היתר, התנאים כמפורט להלן:

 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 או לשנת המס 2019, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019, אינה עולה על 600,651 ש"ח;
 • הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 ש"ח;
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות הדו-חודשית נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 ("תקופת הבסיס"), בסכום העולה על 40% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד 29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2.

תנאים דומים נקבעו לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים.

מענק הסיוע הדו-חודשי לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מפעמיים הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק (לגבי שכיר בעל שליטה- הכנסת עבודה חודשית ממוצעת), אך לא יותר מ- 15,000 ש"ח. ואולם לגבי עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.6294 בסכום שבו עולה הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח.

מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020 ,יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020 (הסכום המקסימלי ששולם היה 7,500 ש"ח). בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו – אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).

עוד נקבעו זמנים ופרוצדורות להגשת תביעת המענק ומתן אפשרות להגשת השגה.

לדף הגשת הבקשה באתר רשות המסים

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

 

 1. רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים – הבהרת רשות המסים

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18לה(ב(' נקבע כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ו: בסעיף 19, נקבע כי מענק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

על פי חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), תש"ף – 2020, נקבע כי מענק לפי חוק זה, (להלן: "מענק עידוד תעסוקה"), לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

לפיכך, הבהירה רשות המסים כאמור:

 • תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.
 • יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח.
 • התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
 • התקבולים בגין מענק ההוצאות ובגין מענק עידוד תעסוקה הינם הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייבים בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
 • אין לכלול את המענקים בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.
 • יובהר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.

[1] סקירה זו אינה מתייחסת לנושאים נוספים שנכללו בתכנית כגון: השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר-פברואר 2020, משיכת כספים מקרן ההשתלמות בפטור ממס לפני המועד הרגיל, הארכת ההקלות ותקופת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה ומימוש חלק מפיקדון חיילים משוחררים לכל מטרה.

מענקי סיוע תקופתיים בגין משבר הקורונה לעצמאים ולבעלי שליטה – כל חודשיים עד ליוני 2021 לעסקים

 1. הקדמה: חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("החוק המקורי" או "התכנית"):

בהמשך למענקי הסיוע הזמניים בשל משבר הקורונה שניתנו מכח הוראות שעה והחלטות ממשלה, פורסם ביום 29 ביולי 2020 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, מכוחו נקבעה תכנית כוללת עם מאפיינים דומים למענקים הקודמים, אך לתקופה ארוכה יותר, עד לסוף חודש יוני 2021 .על פי התכנית יינתנו מענקי סיוע דו-חודשים לעוסקים (באמצעות מנגנון החזר הוצאות קבועות), וכן לעצמאים ולבעלי שליטה בחברת מעטים.

ביום 13 בספטמבר 2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 376 שעניינה "תכנית רב-שלבית לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה". במסגרת החלטה זו הוחלט על הטלת הגבלות מחמירות על פעילות עסקים, מוסדות חינוך, תחבורה ציבורית, התקהלות ויציאה למרחב הציבורי, החל בערב ראש השנה ועד לסוף חג הסוכות. בהתאם להחלטה זו ומכוח חוק נוסף הותקנו תקנות המעגנות את ההגבלות האמורות.

התיקון לחוק:

בתיקון לחוק אשר פורסם בספר החוקים 2859 מיום 30 בספטמבר 2020 ("התיקון לחוק") בוצעו תיקונים והתאמות לתוכנית שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענק המשולם לעסקים לפי פרק ו' לחוק המקורי בעד החודשים שבהם נפגעו עוסקים בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו כאמור לעיל ("ההגבלות החדשות"). לפיכך, נקבע בתיקון, בין היתר:

 • המענק לתקופה ספטמבר- אוקטובר 2020 יינתן גם בשל פגיעה במחזור החל מ- 25% במקום 40% בחוק במקורי )לגבי עוסקים שמדווחים לפי בסיס מזומן, יש אפשרות לקבלת הקלה בגין החודשים נובמבר- דצמבר 2020). בהודעת שר האוצר מיום 18.11.2020 נקבעה הורדה של רף הפגיעה במחזור המינימלי גם לגבי תקופת החודשים נובמבר ודצמבר 2020.
 • תינתן אפשרות לקבלת מקדמה של 50% ע"ח מענק ספטמבר- אוקטובר על סמך הצהרה.

להלן סקירה של עיקרי התכנית[1] בנוגע למענקים לעסקים, עצמאים ובעלי שליטה, בהתאם לנוסח המעודכן שלה לאחר הפרסום של התיקון לחוק וכן את הבהרת רשות המסים מימים 3 ו- 17 באוגוסט 2020 לגבי רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים.

להלן נפרט:

 1. מענק סיוע דו-חודשי לעסקים באמצעות מנגנון החזר הוצאות קבועות

על פי החוק המקורי, המענק יינתן לעוסק (למעט עוסקים מסוימים כגון: גוף מתוקצב, קופת חולים, קבלן, מוסד פיננסי) אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 18,000ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון ש"ח. נוסף על כך, מותנה המענק בירידת מחזור עסקאות של למעלה מ- 40% בחודשים המקבילים בשנה הקודמת ("תקופת הבסיס") לחודשים שבעדם משולם המענק, בשל ההשפעה הכלכלית של משבר נגיף הקורונה החדש. לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר היום הראשון לתקופת הבסיס, תיבחן זכאותו לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת פעילותו עד סוף חודש פברואר 2020.

סכומי המענק בתקופות רגילות (שאינן בתקופת הזכאות הקובעת):

עוסק שהחל את פעילותו בחודשים ינואר או פברואר 2020 יהיה זכאי למענק בשיעור קבוע בעבור כל תקופת זכאות שבה עמד בתנאים שפורטו בחוק, כאשר עוסק מורשה יהיה זכאי לסכום של 4,000 ש"ח ועוסק פטור יהיה זכאי לסכום של3,000 ש"ח.

סכומי המענק ב"תקופת הזכאות הקובעת":

לגבי עוסק שנפגע כתוצאה מההגבלות החדשות, נקבעה בתיקון לחוק הקלה, לפיה הוא יהיה זכאי למענק סיוע בעד חודשי הזכאות שבהם חלו ההגבלות החדשות, גם אם ההפחתה במחזור עסקאותיו כאמור אינה מגיעה ל־40% ,ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.

מאחר שהירידה במחזור העסקאות של העוסקים כתוצאה מההגבלות צפויה להתבטא אצל רוב העוסקים בירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות של חודשים ספטמבר ואוקטובר בשנת 2020 (תקופה (3) בחוק המקורי), שכוללת את התקופה שבה חלו ההגבלות החדשות, ההקלה בתנאים לקבלת המענק תהיה בעבור חודשים אלה.

ואולם יש עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, והתמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ- 30 ימים (להלן –עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה). אצל עוסקים אלה, הירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2000 (תקופה(4) בחוק המקורי) ועל כן, על עוסקים אלה (בתנאי שאינם זכאים למענק בעד תקופת זכאות (3)),  ההקלה בתנאים לקבלת המענק תינתן בעבור תקופה זו (להלן, לגבי שני סוגי העוסקים הנזכרים לעיל, לפי העניין – תקופת הזכאות הקובעת).

לפי המתווה המקל, כלל סוגי העוסקים (פרט למי שמחזור עסקאותיהם בשנת 2019 לא עלה על 300,000 ש"ח לגביהם ימשיך להינתן מענק בסכום קבוע, אם מחזורם נפגע ביותר מ- 25%), הזכאים למענק בעד תקופת הזכאות הקובעת, בלא תלות במחזור העסקאות שלהם, יהיו זכאים למענק המתבסס על מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות והמחזור שלהם בתקופת הבסיס, באופן אחיד, ובהתאם לירידת המחזורים, כמפורט להלן:

לשר האוצר ניתנה סמכות להאריך את תקופות ההקלות לתקופות נוספות (במקרה שכזה ההקלות שיינתנו יהיו שונות במקצת מההקלות בתקופת הזכאות הקובעת שיתוארו להלן, כלומר בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר). ואכן ביום 17 בנובמבר 2020 פורסמה הודעה לפיה שר האוצר, הקטין את רף הזכאות לסיוע של מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים נובמבר דצמבר 2020 .לתקופה זו תידרש ירידה במחזורים של 25% לפחות לעסקים שמחזורם עד 100 מיליון ש"ח, במקום 40%. כמו כן, תחול הקלה בתנאי הסף למענק גם לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 100 מיליון באופן הבא: עסקים עם מחזור שנתי של 100-200 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידת מחזור של 40% (לעומת 60% ברשת הביטחון המקורית) עסקים עם מחזור שנתי של 200-400 מיליון ש"ח יצטרכו להראות ירידה של 60% (לעומת 80% ברשת הביטחון המקורית.

זמנים ופרוצדורות

ניתן יהיה להגיש תביעה החל מה- 15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלבנטית (שלגביה מוגשת התביעה), ועד תום 90 ימים מאותו מועד, אך מנהל רשות המסים הוסמך להאריך את התקופה להגשת תביעה, בתנאי שלא תעלה על 30 ימים.

עוד נקבעו זמנים מקסימליים לבדיקת הזכאות ולתשלום המענק מרגע שהוגשו, תשלומי מקדמות ע"ח המענק, הסדרים במקרה של תשלום ביתר או בחסר (לרבות תשלום ריבית והפרשי הצמדה), ואפשרות להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר במקרה של רשלנות בעריכת התביעה שהוגשה.

כמו כן, נקבעה אפשרות להגיש השגה על החלטת המנהל שתידון על ידי עובד שהוסמך לכך ואפשרות לערער על החלטתו בפני ועדת ערר בת שני חברים (עובד מדינה ונציג ציבור).

להוראות ביצוע בנושא מענק החזר הוצאות באתר רשות המיסים

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hor270820/he/hor270820-1.pdf

לדף הגשת הבקשה לקבלת מענק החזר הוצאות קבועות באתר רשות המסים

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3

 1. מענק סיוע דו-חודשי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בסכום השווה ל-70% מפעמיים הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק (לגבי שכיר בעל שליטה – הכנסת עבודה חודשית ממוצעת), אך לא יותר מ-15,000 ש"ח.

למענק בעד תקופת זכאות דו-חודשית אחת או יותר, זכאי עצמאי אשר בשנת המס 2019 מלאו לו 20 שנים ומתקיימים לגביו, בין היתר, התנאים כמפורט להלן:

 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 או לשנת המס 2019, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019, אינה עולה על 600,651 ש"ח;
 • הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 ש"ח;
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות הדו-חודשית נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 ("תקופת הבסיס"), בסכום העולה על 40% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד 29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2.

תנאים דומים נקבעו לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים.

מענק הסיוע הדו-חודשי לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מפעמיים הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק (לגבי שכיר בעל שליטה- הכנסת עבודה חודשית ממוצעת), אך לא יותר מ- 15,000 ש"ח. ואולם לגבי עצמאי שהכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.6294 בסכום שבו עולה הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח.

מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020 ,יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020 (הסכום המקסימלי ששולם היה 7,500 ש"ח). בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו – אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).

עוד נקבעו זמנים ופרוצדורות להגשת תביעת המענק ומתן אפשרות להגשת השגה.

לדף הגשת הבקשה באתר רשות המסים

https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

 

 1. רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים – הבהרת רשות המסים

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18לה(ב(' נקבע כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ו: בסעיף 19, נקבע כי מענק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

על פי חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), תש"ף – 2020, נקבע כי מענק לפי חוק זה, (להלן: "מענק עידוד תעסוקה"), לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

לפיכך, הבהירה רשות המסים כאמור:

 • תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים.
 • יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח.
 • התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
 • התקבולים בגין מענק ההוצאות ובגין מענק עידוד תעסוקה הינם הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייבים בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
 • אין לכלול את המענקים בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.
 • יובהר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.

[1] סקירה זו אינה מתייחסת לנושאים נוספים שנכללו בתכנית כגון: השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר-פברואר 2020, משיכת כספים מקרן ההשתלמות בפטור ממס לפני המועד הרגיל, הארכת ההקלות ותקופת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה ומימוש חלק מפיקדון חיילים משוחררים לכל מטרה.