החלטת מיסוי מספר 8838/21

תאריך 03/01/21
תחום החלטת המיסוי: מיסוי מקרקעין
בנושא: פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה לאחר רכישת קרקע ובניית דירת מגורים

החלטת מיסוי מספר 1609/21

תאריך 03/01/21
תחום החלטת המיסוי: מיסוי מקרקעין
בנושא: תנאי 18 החודשים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין

החלטת מיסוי מספר 3312/20

תאריך 31/12/20
תחום החלטת המיסוי: שוק ההון
בנושא: הפחתת הון ברכישת חברת SPAC

החלטת מיסוי מספר 7615/20

תאריך 31/12/20
תחום החלטת המיסוי: סעיף 62א
בנושא: מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

החלטת מיסוי מספר 3109/20

תאריך 21/09/20
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות

החלטת מיסוי מספר 2910/20

תאריך 21/09/20
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: החבות במע"מ בשל סכומים המשולמים על ידי משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח

החלטת מיסוי מספר 0451/20

תאריך 21/09/20
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: החבות במס בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת

החלטת מיסוי 5916/20

תאריך 08/09/20
תחום החלטת המיסוי: מיסוי בינלאומי ושוק ההון
בנושא: מיסוי הכנסותיהם של משקיעים ישראליים ב- REIT אמריקאית

החלטת מיסוי 3569/20

תאריך 25/08/20
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: הוצאות מו"פ שמסווגות בעלות המכר בדוח הכספי

החלטת מיסוי 7425/20

תאריך 25/08/20
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: שני מפעלים תעשייתיים בבעלות חברה

החלטת מיסוי 4668/20

תאריך 25/08/20
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: מפעל טכנולוגי מועדף העוסק במתן שירותי ענן

החלטת מיסוי 6782/20

תאריך 25/03/20
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

החלטת מיסוי 0304/20

תאריך 06/01/20
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

החלטת מיסוי 4259/20

תאריך 06/01/20
תחום החלטת המיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה
בנושא: פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105א(2) לפקודת מס הכנסה

החלטת מיסוי 2697/20

תאריך 06/01/20
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: יצוא עקיף של רכיב במוצר אחר

החלטת מיסוי 9101/19

תאריך 07/10/19
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: "הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

החלטת מיסוי 3748/19

תאריך 23/07/19
תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון
בנושא: "יתרת זכות" לצרכי יישום סעיף 3(ט1)(6)(ב) לפקודה

החלטת מיסוי 3629/19

תאריך 24/06/19
תחום החלטת המיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה
בנושא: העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה

החלטת מיסוי 4429/19

תאריך 21/05/19
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט

החלטת מיסוי 6853/19

תאריך 21/05/19
תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון
בנושא: הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית

החלטת מיסוי 6003/19

תאריך 10/04/19
תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
בנושא: מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה

החלטת מיסוי 0599/19

תאריך 31/03/19
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
בנושא: רכישת מניות באשראי

החלטת מיסוי 6347/19

תאריך 14/02/19
תחום החלטת המיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה
בנושא: העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה ומיד לאחר מכן מיזוג בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, שבו משולמת תמורה במזומן אגב המיזוג, בהתאם להוראות סעיף 103ד(א1) ו- (א2) לפקודה

החלטת מיסוי 3006/19

תאריך 14/02/19
תחום החלטת המיסוי: מחירי העברה
בנושא: החלטה בדבר קביעת מחיר השוק בגין עסקת מתן שירותים מחברה ישראלית